ADLİ MUHASEBE

ADLİ MUHASEBE HAKKINDA HER ŞEY...

YAYINLARIMIZ

ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI

Adli muhasebe uygulamaları kitap içeriğini görmek için tıklayınız...

adli muhasebe uygulamaları

 

adli muhasebe uygulamaları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ                                                                                                                                002

İÇİNDEKİLER                                                                                                                     003

GİRİŞ                                                                                                                                    008

ŞEKİLLER LİSTESİ                                                                                                            011

BİRİNCİ BÖLÜM

ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

1.1. Adli Kelimesinin Tanımı                                                                                               012

1.2. Adli Muhasebe Kavramı                                                                                              012

1.3. Adli Müşavirlik Mesleği                                                                                               014

1.4. Adli Müşavirlik Mesleğinin Konusu                                                                            016

1.4.1. Dava Destekleri (Hukuki Destek)                                                                          017

1.4.2.Uzman Tanıklık (Bilirkişi Tanıklığı)                                                                           018

1.4.3. Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araştırmacılığı                                                               020

1.5. Adli Muhasebeye Duyulan İhtiyacın Nedenleri                                                         022

1.6. Adli Muhasebe Bilim Dalının Diğer Bilimlerle İlişkisi                                              024

1.6.1. Psikoloji                                                                                                                   024

1.6.2. Suç Bilimi                                                                                                                026

1.6.3.Grafoloji                                                                                                                    027

1.6.4. Hukuk                                                                                                                      028

1.6.5. Denetim                                                                                                                  029

1.6.6. İstatistik                                                                                                                   029

1.7. Adli Müşavirlik Mesleğini İfa Edenlerde Bulunması Gereken Nitelikler               030

1.8. Adli Müşavirin Dış Denetçiden Farkları                                                                   032

1.9. Adli Müşavirin İç Denetçiden Farkları                                                                      033

1.10.Adli Müşavirin Geleneksel Muhasebeciden Farkları                                            035

1.11. Adli Müşavirin Bilirkişiden Farkları                                                                        036

1.12. Adli Müşavirlik Mesleğinin Gelişim Süreci                                                            037

1.13.Dünya’daki Adli Muhasebe Uygulamaları                                                              038

1.14. Türkiye’de Adli Muhasebe Algılamaları                                                                 039

1.15. Adli Müşavirlerin Kullandıkları Teknikler                                                                039

1.15.1. Yazılı İfade Alma Tekniği                                                                                      040

1.15.2. Sözlü İfade Alma (Soruşturma) Tekniği                                                              041

1.15.3. Doğrulama (Teyit etme) Tekniği                                                                          044

1.15.4. Yeniden Hesaplama Tekniği                                                                               046

1.15.5. Analitik İnceleme Tekniği                                                                                     047

1.15.6. Fiziki İnceleme (Gözlem) Tekniği                                                                        048

1.15.7. Belge İnceleme Tekniği                                                                                        049

1.16. Adli Müşavirlik Mesleği Etik Kuralları                                                                      051

1.17. Adli Müşavirlik Temel Kavramları                                                                            055

1.17.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı                                                                                  056

1.17.2. Eşitlik                                                                                                                      056

1.17.3. Tarafsızlık ve Delile Bağlama                                                                               056

1.17.4. Tutarlılık                                                                                                                  057

1.17.5. Özün Önceliği                                                                                                        057

1.17.6. İhtiyatlılık                                                                                                                 058

1.17.7. Şahsilik                                                                                                                  058

1.17.8. Kanunlara Bağlılık                                                                                                 059

1.17.9. Şüphecilik                                                                                                              059

İKİNCİ BÖLÜM

ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ UYGULAMALARI

2.1. Sapma ve Suç Kavramı                                                                                               061

2.1.1. Suçların Sınıflandırılması                                                                                           061

2.1.2. Suç Davranışlarını Açıklayan Teoriler                                                                      062

 

2.2. Adli Müşavirlikte İncelenen Suçlar                                                                              064

2.2.1. Ekonomik Suçların Temel Özellikleri                                                                       064

2.2.2. Bankacılık Suçları                                                                                                       066

2.2.2.1.İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçu                                                                             067

2.2.2.2. Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını Engelleme Suçu                     068

2.2.2.3. Önlemleri Almamak Suçu                                                                                      069

2.2.2.4. Bilgi ve Belge Vermeme Suçu                                                                              072

2.2.2.5. Denetim Görevlilerini Engelleme Suçu                                                                073

2.2.2.6. Belgelerin Saklanması Yükümlüğünü Gerçekleştirmeme Suçu                         073

2.2.2.7. Gerçeğe Aykırı Beyan Verme Suçu                                                                      074

2.2.2.8. İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması, Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirilmesi

veya Bilançonun Hesap Mutabakatı Yapılmadan Çıkarılması Suçu                                 075

2.2.2.9. Gerçeğe Aykırı Belgeleri Onaylama Suçu                                                            076

2.2.2.10. Banka İtibarını Zedeleme Suçu                                                                           077

2.2.2.11. Bankacılık Sırlarının Açıklanması Suçu                                                               078

2.2.2.12. Zimmet Suçu                                                                                                         078

2.2.2.12.1 Zimmet Suçu İle Emniyeti Suistimal Suçu                                                       080

2.2.2.12.2 Zimmet Suçu İle Görevi Kötüye Kullanma Suçu                                             080

2.2.2.12.3 Zimmet Suçu İle Görevi İhmal Suçu                                                                 080

2.2.2.12.4 Zimmet Suçu İle Dolandırıcılık Suçu                                                                 081

2.2.2.12.5 Zimmet Suçu İle Evrakta Sahtecilik Suçu                                                       081

2.2.3. İcra İflas Kanunu’ndaki Suçlar                                                                                  082

2.2.3.1. Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Kasten Mevcudunu Azaltmak                         083

2.2.3.2. Eylemleri İle Aczine Neden Olmak veya Bilerek Durumunu Ağırlaştırmak      084

2.2.3.3. Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Ticari İşletmede Yöneticinin Borçları

Ödememesi Suçu                                                                                                               085

2.2.3.4. Ticareti Terk Hükümlerine Aykırı Davranma Suçu                                             086

2.2.3.5. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanı Suçu                                                                         088

2.2.3.6. Kazanç veya Mal Varlığı Artışlarını Bildirmeme Suçu                                        089

2.2.3.7. Taahhüdü İhlal Suçu                                                                                              089

2.2.4.İhale Kanunu İle İlgili Suçlar                                                                                      090

2.2.4.1.İhaleye Fesat Karıştırma Suçu                                                                              091

2.2.4.2.Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu                                                                  093

2.2.4.3.Diğer Suçlar                                                                                                            094

2.2.5.Kara Paranın Aklanması Suçu                                                                                  095

2.2.6.Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamındaki Suçlar                                                  097

2.2.7.Vergi İle İlgili Suçlar                                                                                                    099

2.3. Ceza Kavramı                                                                                                               101

2.4. Adli Müşavirlik Çalışma Konuları                                                                                105

2.4.1. Dava Destekleri (Hukuki Destek)                                                                            107

2.4.1.1. Boşanmalarla İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                                      108

2.4.1.2. Zimmet İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                                            110 

2.4.1.3. Ceza Kanunu İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                                  111

2.4.1.4. İcra İflas Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                             113

2.4.1.5. İş Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                                        114

2.4.1.6. Vergi Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                                 117

2.4.1.7. Ticaret Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                               119

2.4.1.8. Kara Paranın Aklanması İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                               120

2.4.1.9. Sermaye Piyasası İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda                                         121

2.4.2. Uzman Tanıklık (Bilirkişi Tanıklığı)                                                                           122

2.4.3. Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araştırmacılığı                                                                127  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ MÜŞAVİRLİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ

3.1. Örnek Olay 1 (Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Denetçiliği)                                             138

3.2. Örnek Olay 2 (Uzman Tanıklık, Bilirkişi Tanıklığı)                                                        144

3.3. Örnek Olay 3 (Dava Desteği)                                                                                       152

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ MÜŞAVİRLİK TÜRKİYE ÖNERİSİ

4.1. Adli Muhasebe Eğitimi                                                                                                158

4.1.1. Hukuk Eğitimi ile Beraber Muhasebe                                                                     159

4.1.2. Muhasebe Eğitimi ile Beraber Hukuk                                                                     160

4.1.3.Suç Bilimi Eğitimi ile Beraber Muhasebeve Hukuk                                                161

4.1.4. Bağımsız Ayrı bir Adli Muhasebe Eğitimi                                                                162

4.1.5. Lisans Düzeyinde Adli Muhasebe Eğitimi                                                              163

4.1.6. Kurs ve Meslek İçi Eğitim Önerileri                                                                          172

4.1.7. Adli Müşavirlik Kanunu İçin Bir Örnek Model Önerisi                                             174

4.1.8. Adli Müşavirlik Değerlendirmeleri                                                                            190

ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ                                                                            192

SONUÇ VE ÖNERİLER                                                                                                       210

KAYNAKÇA                                                                                                                           214